Vraag gratis het boek ‘Arbeidsongeschiktheid en ziekengeld’ aan.

Overzicht Polissen Finpartner

Aansprakelijkheid Bedrijf en Praktijk

Voor een ondernemer vormt de Aansprakelijkheidsverzekering de basis van het MKB verzekeringspakket. Veel afnemers stellen het hebben van een zogeheten AVB als voorwaarde om zaken mee te doen, gezien de basis  risico’s die u als ondernemer hiermee afdekt.

Verzekerd zijn de Verzekerde, zoals omschreven in de Polis, maar tevens ook Vennoten, Firmanten, Bestuurders, Commissarissen, Personeelsvereniging en Pensioenfonds. Tevens Medewerkers, Familieleden en Huisgenoten, mits werkzaamheden verrichtend voor de onderneming.

WAT IS VERZEKERD

Rubriek A              Algemene Aansprakelijkheid

Vergoeding van gevorderde schade door derden, ontstaan door handelen of nalaten van de verzekerde. Dit tot een maximum verzekerd bedrag van veelal 1.250.000,- per aanspraak.

Rubriek B              Bedrijfs specifieke aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van verzekerde voor schade van derden ( exclusief milieuzaken en werkgevers-werknemersaansprakelijkheid )

Rubriek C              Werkgevers aansprakelijkheid

Dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde tegenover ondergeschikten. Een ongevallenregister ( RI&E) dient te worden aangeleverd bij meldingen.

Rubriek D             Milieu aansprakelijkheid

Dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade van derden door een plotselinge en onverwachte milieu-aantasting.( met name luchtverontreiniging )

WAT IS SCHADE

Letsel of aantasting van de gezondheid van Personen ( Letselschade )

Schade aan zaken , ontstaan door vervuiling, vernietiging of vermissing.

VERGOEDING EXTRA KOSTEN

Bereddingskosten, ontstaan om de schade te beperken

Juridische verweerkosten, dit met als oogmerk de kosten te beperken

Verdere informatie treft u aan in ons Handboek Zakelijke Verzekeringen wat we u op aanvraag kosteloos kunnen toezenden.

Wegam

Sinds het ArenA arrest van de Hoge Raad in 2001 kunnen werknemers in beginsel hun werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade of zaakschade tijdens werktijd, wanneer zij zelf een verkeersongeval veroorzaken. Als de werkgever niet goed verzekerd is loopt hij dus het risico op grote schadeclaims voor letselschade, smartengeld en of inkomensschade. De WEGAM polis biedt juist voor deze situaties een extra dekking, mogelijk zelfs als u niet aansprakelijk bent voor de schade.

Burgers en Bedrijven zijn uit hoofde van het Burgerlijk Wetboek ( WA ) en door het onderling opmaken van Contracten zoals een Arbeidsovereenkomst ( CA ) aansprakelijk voor nalaten of fouten die letsel en zaakschade kunnen veroorzaken.

Ondernemers ZZP en Bedrijven MKB hebben daarnaast nog aansprakelijkheden inzake Contracten, Produkten en Diensten en Werknemers, die een extra risico opleveren.

De aansprakelijkheid van de werkgever is gebaseerd op artikel 7:658 en 7:611 van het Burgerlijk Wetboek, op grond van redelijkheid en billijkheid. De standaard AVB-verzekering dekt deze aansprakelijkheid niet, dit betekent dus een groot risico voor de werkgever.

De Wegam-verzekering, ook wel Wegas genoemd, is de oplossing voor dit risico. De Wegam/Wegas dekt de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade aan de werknemer welke een ongeval overkomt terwijl hij of zij zakelijk reist en daarbij schade en/of letsel oploopt.

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, AVB, dekt weliswaar de aansprakelijkheid van een werkgever als er sprake is van zakelijke en letselschade, maar niet de schade die wordt veroorzaakt met of door motorvoertuigen. De aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, WAM, geeft op zijn beurt geen dekking voor letselschade van de bestuurder van een motorvoertuig. Overige inzittenden kunnen wel de schade verhalen op de WAM verzekeraar. Ook een ongevallenverzekering voor inzittenden is vaak niet toereikend, omdat daarbij vaste verzekerde bedragen gelden die meestal niet toereikend zijn en kenteken gerelateerd.

Via de Bedrijfsaansprakelijkheidspolis zijn veelal de risico’s voor schade aan derden veroorzaakt door uw Personeel al meeverzekerd middels een zogeheten Werkgeversdekking, maar is schade aan uw eigen Personeel niet gedekt, omdat de wetgever heeft bepaald uit diverse Arresten dat zaken zoals ongevallen op personeelsuitjes en onderweg naar en van het werk voor uw kosten komen indien u niet goed verzekerd bent.

WEGAM staat voor Werkgeversaansprakelijkheid bij gebruik van motorrijtuigen. De WEGAM polis dekt de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die werknemers lijden die bij de uitoefening van hun werkzaamheden een motorrijtuig besturen. Zowel de materiële als de letselschade van bestuurders van motorrijtuigen. Ook als het ongeval de schuld is van de werknemer en soms ook bij bepaalde vormen van woon-werkverkeer. Uitgesloten zijn meestal schades tijdens:

 • Een deelname aan wedstrijden en snelheidsproeven;
 • Puzzelritten en behendigheidswedstrijden;
 • Schades die mede zijn veroorzaakt onder invloed van alcohol en dergelijke rijvaardigheid beïnvloedende middelen.
Rechtsbijstand Particulier

Van vragen rondom de woning tot complexe geschillen, veel mensen hebben juridische vragen. Want u kunt zomaar onbedoeld in een conflict terechtkomen. Wat te doen bij verlies van uw baan en inkomen door een reorganisatie, of als u wordt aangereden en de tegenpartij weigert te vergoeden.

Eigenlijk komt het erop neer dat je met een rechtsbijstandsverzekering een overeenkomst sluit met een Juridische Verzekeraar zoals DAS en SRK. Hierin wordt vastgelegd dat de verzekeraar je bij zal staan in het rechtssysteem, wanneer daar sprake van is. Die ondersteuning zou – zoals de naam al aangeeft – plaats moeten vinden in de vorm van advocaten en juristen tijdens geschillen. In de praktijk komt het echter ook veel voor dat juridisch geschoolde medewerkers de zaken behandelen. Het idee is dat rechtsbijstand ervoor zorgt dat je wordt bijgestaan in je rechten.

De verzekering kan voorkomen in natura. Dat betekent dat er daadwerkelijk een advocaat of jurist wordt uitgezonden om je bij te staan in de rechtbank. De verzekeraar heeft altijd juristen en advocaten in dienst, die allerlei zaken kunnen behandelen. Ook rechtszaken vallen daaronder.
Ook kan de verzekering worden geuit in een tegemoetkoming. Bij een rechtszaak komen vaak hoge kosten kijken, bijvoorbeeld voor het inzetten van een advocaat. De verzekering keert bij een tegemoetkoming een bepaald bedrag uit, waardoor de verzekerde een advocaat naar keuze kan aanstellen om hem bij te staan.

De op te starten Polis kunt u zelf samenstellen, vanaf 10 euro tot 25 euro per maand, afhankelijk van de volgende onderdelen :

Basis

 • U kunt zich aansluiten bij een Vakbond of Belangenorganisatie die veelal uw eerstelijnsvragen opvangen , of een Basismodule opstarten via partijen die in Juridische zaken zijn gespecialiseerd zoals DAS en SRK
 • Telefonisch advies
 • Geschillen over gezondheid, letselschade
 • Verkeerschade en ongevallen
 • Vacantie
 • Personenrecht en Ouderschap
 • Pensioen en Sociale Zekerheid

Consument en Wonen

 • Woningzaken, kopen en huren
 • Aankoop Produkten en Garantie

Werk en Inkomen

 • Conflicten op en rond het werk

Belasting, Vermogen en Scheiding

 • Belastingdienst zaken
 • Vermogen en Spaarpolissen
 • Mediation bij Scheiding

En nu ?

Verdere informatie of ons kosteloos Handboek Verzekeren ?

Opstal voor Pand, Kantoor en Praktijk

Jaarlijks heeft 10 % van alle Ondernemers te maken met Diefstal of Brand, dus u krijgt er vroeg of laat mee te maken, zaak is dat u de kosten van tenietgaan of braak wel moet kunnen dragen.

Een eigen Pand en Kantoor zijn een groot bezit dat beschermd moet worden. Schade kan altijd optreden. Veel voorkomend zijn de stormschade, een waterschade, een bevroren waterleiding, een gesprongen waterleiding en de schade door wateroverlast.

Het begrip Opstal omvat meer dan het pand zelf. Met opstal bedoelen we alles wat op de grond is gestald, zoals het gebouw, de schuren en schuttingen, leidingen, sanitair en zo verder. De grond waarop het gestald is valt niet onder opstal en dus niet onder de Opstalverzekering. Ook de fundamenten vallen er doorgaans niet onder, omdat de kans op schade daar niet zo groot is.

Het pand verzekeren dus en de opstalverzekering biedt deze bescherming. Bekijk altijd goed hoe uitgebreid uw opstalverzekering is, want soms is bijvoorbeeld schade door smeltwater niet gedekt. De fundering wordt niet altijd automatisch meeverzekerd. Die dekking zit er pas in vanaf de UVG+

Naast het hebben van een goede Opstalpolis is het hebben van een goede waardebepaling en het toereikend beveiligen van Kantoor of Pand bepalend voor de hoogte van een uitkering bij brand of diefstal.

Waar moet u dan aan denken ?

 • Tenietgaan van uw Pand of een deel door van buiten komende oorzaken
 • Herbouwwaarde of Taxatiewaarde te verzekeren
 • Bijgebouwen meeverzekeren
 • Basisdekking alleen Basis BOB Brand,Ontplof, Bliksem
 • UGV Uitgebreide dekking tevens Waterschade, Storm ( max WK 7 ) en Diefstal en Braak
 • Waterschade overlopen daken en goten alleen bij UGV
 • Vorstschade idem
 • Omvallen Kranen en Bomen
 • Zonnepanelen
 • Glas meeverzekerd
 • Inventaris en Goederen bij tenietgaan pand of inbraak
 • Bedrijfsschade na sluiten of tenietgaan pand door omzetverlies
 • Hoe de waarde te bepalen, taxatie of herbouwmeter

En nu verder ?

 • Korte Vragen over Polis of Claim ? bel 06-53986805 of mail service@finpartner.nl
 • Wilt u een premievergelijking of offerte ? mail naar info@finpartner.nl
 • Verdere informatie of ons kosteloos Handboek Verzekeren ?
Inboedel Particuliere woning

Een inboedelverzekering dekt de schade aan spullen door bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, lekkage, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die je met opzet hebt veroorzaakt wordt niet vergoed. Naast de schade aan de spullen zijn ook andere kosten gedekt, bijvoorbeeld de kosten voor het opruimen of het opsporen van de oorzaak van een lekkage. Je bent niet verzekerd bij schade door ‘catastrofes’, bijvoorbeeld een overstroming.

De meeste verzekeraars hebben regionale tarieven. De grote steden zijn het duurst, de premie ligt tussen de 0,75ct per 1000 en 3,00 per 1000 afhankelijk van het risicopostcode gebied

Als je voorzorgsmaatregelen neemt kun je vaak korting krijgen. Denk aan een rookmelder of het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Sommige verzekeraars bieden zelfs een veiligheidscheck aan.

Zorg ervoor dat het bedrag waarvoor je je spullen verzekert even hoog is als de waarde van die spullen als je ze nieuw zou moeten kopen. Wat die ‘nieuwwaarde’ is kun je berekenen met een inboedelwaardemeter. Die kun je van veel verzekeraars krijgen. Als je de inboedelwaardemeter gebruikt, krijg je vaak een garantie tegen onderverzekering.

Sommige risico’s zijn moeilijk te verzekeren, bijvoorbeeld iemand die in korte tijd veel schade heeft gehad. Hiervoor kun je terecht bij verzekeraar Rialto.

Waar moet u aan denken ?

 • UGV Uitgebreide dekking tevens Waterschade, Storm ( max WK 7 ) en Diefstal en Braak
 • Waterschade overlopen daken en goten alleen bij UGV
 • Vorstschade idem
 • Zonnepanelen
 • Glas meeverzekerd
 • Waardebepalen op basis van Taxatie, Inboedelmeter of Premier Risque
 • Goederen van derden zoals opzicht niet meeverzekerd

En nu verder ?

 • Korte Vragen over Polis of Claim ? bel 06-53986805 of mail service@finpartner.nl
 • Wilt u een premievergelijking of offerte ? mail naar info@finpartner.nl
 • Verdere informatie of ons kosteloos Handboek Verzekeren ?
Bedrijfswagen en Bedrijfsbus

Bent u ZZPér en gebruikt u de wagen zowel privé al zakelijk dan is het wellicht handig de auto in privé aan te schaffen en als zowel particulier en als zakelijk gebruik mee te verzekeren, waarmee u uw BM kortingen optimaal samenhoudt. Heeft u naast de Particuliere wagen een Zakelijke wagen of Bus dan is het raadzaam gebruik te maken van de combiregeling, waarbij u de BM klasse van de hoogste schaal aanhoudt. Let wel dat bij brokken u snel de BM weer kwijt kunt raken, dus het is wel persoonlijk wat het beste is voor u en uw zaak

ALLEEN WA

De WA-verzekering motorrijtuigen is wettelijk verplicht. Voldoet u niet aan deze verplichting, dan bent u strafbaar. U bent met de WA-verzekering verzekerd, als u schade bij anderen veroorzaakt met uw motorvoertuig en daarvoor aansprakelijk bent. Dat geldt voor zowel materiële schade als letselschade die veroorzaakt is aan anderen dan uzelf. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen.

Met deze verzekering beschermt u zich tegen financiële problemen die hiervan het gevolg kunnen zijn. De auto zelf is niet verzekerd, schade aan anderen wel, is verplicht

Schade veroorzaakt door anderen is niet gedekt ( sluit dan Rechtshulp Module )

Als u geen schuld heeft krijgt u uw geld als de tegenpartij betaald heeft

Sluit een extra verhaalsdekking tegen geringe meerpremie

WA BEP CASCO ( WA EXTRA)

Diefstal, Ruitschade, Schade veroorzaakt door anderen wordt wel direct vergoed

De Autoplusdekking Wa Xtra dekt schade die veroorzaakt is door gebeurtenissen zoals brand, diefstal, joyriding, verduistering, braak, ruitbreuk, storm, directe botsing met wild en loslopende dieren, overstroming en kwaadwillige beschadiging. Accessoires en extra uitrusting zijn tot € 1.000,- premievrij meeverzekerd. Het eigen risico bij deze dekking is € 125,- per gebeurtenis.

WA CASCO (ALL RISK)

Complete dekking, bv. Sleutels verloren of in auto laten liggen

Schade door anderen veroorzaakt aan auto wordt direct vergoed zodat u alvast een ander voertuig kunt aanschaffen en het werk door kan gaan.

De Cascodekking dekt alles wat bij de Autoplusdekking staat, maar ook schade door botsing, omslaan, van de weg en/of te water geraken, al dan niet veroorzaakt door een eigen gebrek van de personenauto en elk ander plotseling van buiten komend onheil. Daarnaast is hulpverlening bij pech in het buitenland gedekt en krijgt u een gedeeltelijke vergoeding voor vervangend vervoer. Als iemand schade aan uw motorvoertuig veroorzaakt, dan bent u ook verzekerd. Eerst vergoeden wij de schade aan u, daarna verhalen wij de schade op de dader. Zo krijgt u snel en gemakkelijk uw schade vergoed. U kunt aanhangwagens meeverzekeren.

ER Eigen Risico

Bij de Autoplus- en de Cascodekking is het eigen risico € 125,- per gebeurtenis. Als u uw auto laat repareren bij een reparateur die aangesloten is bij schadegarant, dan wordt het eigen risico in mindering gebracht.

Naast deze drie dekkingen kunt u de autoverzekering uitbreiden met:

ONGEVALLEN INZITTENDEN

Keert uit 7500,- bij overlijden na ongeval ( rubriek A )

Keert uit 15000,- bij Arbeidsongeschiktheid na ongeval ( Rubriek B )

SCHADEVERZEKERING INZITTENDEN

Keert uit de letselschade van inzittenden ( medische kosten )

Keert uit de zaakschade van inzittenden ( tassen, documenten etc )

NO CLAIM BESCHERMER

hiermee kunt u één schade per jaar claimen die u zelf veroorzaakt heeft, zonder dat u terugvalt in korting op basis van schadevrij rijden.

VERHAALSSERVICE

Deze service helpt u schade aan uw motorrijtuig te verhalen, inclusief de daarbij opgelopen waardevermindering.

EIGEN VERVOER

Bij diefstal uit de bus van goederen tot een bedrag van 10.000,-

 

Uw voordelen

U krijgt premiekorting op de autoplus- en de cascopremie als in uw auto een alarminstallatie zit met de SCM-beveiligingsklassen 2 tot en met 5.

Als u een tweede auto heeft, bieden wij een interessante regeling.

Wij kennen een gescheiden bonus-malusregeling; als u een schade claimt die onder de WA-dekking valt, dan raakt u de bonus-maluskorting van uw cascopremie niet kwijt. Omgekeerd geldt hetzelfde.

Bij een cascodekking krijgt u de Verhaalsservice gratis.

U kunt kiezen voor de No-claimbeschermer, als u extra zekerheid wilt voor uw opgebouwde no-claimkorting.

 

Meer weten over zakelijke verzekeringen?

 • Korte Vragen over Polis of Claim ? bel 06-53986805 of mail service@finpartner.nl
 • Wilt u een premievergelijking of offerte ? mail naar info@finpartner.nl
 • Verdere informatie of ons kosteloos Handboek Verzekeren ?
Ongevallen Polis

Waarom een Ongevallen Polis

Als Ondernemer zit een ongeluk in een klein hoekje, zowel in privé als op de zaak kan het zomaar eens gebeuren dat u door een onvoorzien voorval thuis komt te zitten door een ongeluk, en dat er ineens eenmalige kosten komen. Een Ongevallen Verzekering keert een eenmalig vooraf bepaald vast bedrag uit na Overlijden of Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een Ongeval

 • In of rond Auto of Bedrijfswagen
 • In de privésfeer
 • Als gevolg van een Beroepshandeling

Veelal heeft een ongeval een grote impact en vloeien er kosten uit zoals het vervangen van een wagen na een ongeval, het herstel van een voorval tijdens een verbouwing of het afhandelen van veroorzaakte schade.

Zit u als ondernemer krap bij kas dan is het sluiten van een ongevallenpolis wel zo raadzaam, dat geldt ook voor de Ondernemer in privé , die vaak tegen vaste lasten als Hypotheek en Gezin aanloopt indien hij zonder Arbeidsongeschiktheidspolis thuis komt te zitten.

De ongevallenverzekering is relatief goedkoop. Zeker als de verzekerde bedragen niet te hoog liggen. Daarom gebruiken mensen deze dekking ook wel als onderdeel van een andere verzekering, zoals de reisverzekering. En de verzekering leent zich uitstekend voor een collectief contract. Denk maar aan:

Schoolongevallenverzekering, verzekering via de sportvereniging, via een eigen bedrijf en de

gezinsongevallenverzekering.

Welke Soorten Polissen

 • Via de Autopolis kan een Ongevallenpolis worden meeverzekerd
 • Via de Gezinspolis een losse polis
 • Via de Zaak loopt vaak een Collectieve voor medewerkers
 • Via de AOV Ondernemer soms een aanvullende Ongevallenpolis
 • Via de Zorgpolis

 

 

Meer weten over zakelijke verzekeringen?

 • Korte Vragen over Polis of Claim ? bel 06-53986805 of mail service@finpartner.nl
 • Wilt u een premievergelijking of offerte ? mail naar info@finpartner.nl
 • Verdere informatie of ons kosteloos Handboek Verzekeren ?
Arbeidsongeschiktheid

Wat is een Arbeidsongeschiktheidspolis

De arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat je een uitkering krijgt als je langdurig arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte. Het is een periodieke uitkering – bijvoorbeeld maandelijks – die je krijgt tot je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) keert een bedrag uit voor iedere dag dat je arbeidsongeschikt bent. Dat bedrag heb je vooraf met de verzekeraar afgesproken. Je hebt veel vrijheid om de verzekeringsvoorwaarden mee te bepalen, maar meestal is de afspraak dat je maximaal tachtig procent van je (gemiddelde) inkomen verzekert.

Raak je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijg je ook een gedeeltelijke uitkering. Dat ligt vast in de polis. Ook bepaal je een zogeheten ‘wachttijd’. Dit is een periode waarin je geen uitkering krijgt. Die periode noemen we ook wel ‘eigenrisicoperiode’.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders. Zij kunnen namelijk geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering. Startende ondernemers krijgen soms om medische redenen niet direct een AOV. Voor hen is er daarom de vangnetverzekering.

Welke Soorten Polissen

 

 • Uitkering 12 maanden of 24 maanden ( Rubriek A of Ziekengeld )
 • Uitkering 60 maanden ( tijdelijke AOV )
 • Uitkering tot 67e compleet
 • ARBO dienst bij ziekte dus alleen begeleiding en geen uitkering
 • Beroepspolis of Passende Arbeid
 • Schadepolis 80% van Inkomen voorafgaand of Sommenpolis vaste uitkering
 • Collectieve Mantelregelingen

 

Let op

 • De premie is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
 • Je bepaalt voor een belangrijk deel zelf de hoogte van de premie. Dat doe je door kritisch naar de dekking te kijken. Bijvoorbeeld:
 • Wil je een uitkering die gelijk is aan tachtig procent van je gemiddelde inkomen? Of kun je volstaan met minder?
 • Heb je voldoende financiële middelen om een bepaalde periode te overbruggen? Dan kun je de wachttijd verlengen.
 • Wil je dat de uitkering wordt geïndexeerd, of juist niet? Bijvoorbeeld omdat je maandlasten in de toekomst afnemen omdat je kinderen uit huis gaan.
 • Voor welk ‘arbeidsongeschiktheidscriterium’ kies je? Misschien raak je arbeidsongeschikt voor het werk dat je nu doet, maar ben je wel bereid ander werk aan te nemen dat je nog wel kunt doen. In dat geval betaal je een lagere premie.
 • Wil je al stoppen met werken voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt? Dan kun je de uitkeringsduur verminderen. De premie is dan ook lager.

 

Meer vragen ?

 • Korte Vragen over Polis of Claim ? bel 06-53986805 of mail service@finpartner.nl
 • Wilt u een premievergelijking of offerte ? mail naar info@finpartner.nl
 • Verdere informatie of ons kosteloos Handboek Verzekeren ?
Overlijden en Uitvaart

Algemeen

Overlijdenspolissen worden veelal gesloten in combinatie met grotere te nemen risico’s zoals het opstarten van een Hypotheek, aangaan van een Huwelijk of het hebben van een Beroep met risico.

Het verschil tussen een Overlijdenspolis en een Uitvaartpolis is los van het te verzekeren bedrag de einddatum, want waar een Uitvaartpolis in de regel doorloopt tot de Verzekerde komt te overlijden en dus daadwerkelijk uitkeert, daar stoppen de Overlijdenspolissen veelal na het vervallen van het Risicodeel, dus vaak rond het 65e , reden waarom de premies wat gunstiger zijn.

Soorten Polissen

 • Gelijkblijvende vaste uitkering tot einde looptijd
 • Annuitair dalende uitkering
 • Beide Partners op 1 Polis of 2 losse Polissen
 • Kruiselings gesloten Polissen
 • Gesplitste Premiebetalen

Handig om te weten

 • Bij 1 Polis en 2 verzekerden vervalt de Polis bij overlijden van 1 verzekerde
 • Premie bij 1 Polis is dus lager dan 2 losse Polissen
 • Oversluiten om de 5 jaar levert veel premievoordeel op
 • Gekoppeld aan een Hypotheek levert 25% korting op

 

Meer vragen ?

 • Korte Vragen over Polis of Claim ? bel 06-53986805 of mail service@finpartner.nl
 • Wilt u een premievergelijking of offerte ? mail naar info@finpartner.nl
 • Verdere informatie of ons kosteloos Handboek Verzekeren ?
Zakelijke Financieringen

Algemeen

Ondernemers en Bedrijven kunnen kiezen uit een scala van Financieringsvormen, waarbij we hier alvast een overzicht geven van de meest gebruikelijke vormen.

Doorlopend Krediet

Op uw zakelijke Bankrekening kunt u tot een ingesteld maximum een flexibel Krediet op nemen,

mits u de bank voldoende zekerheden kunt stellen vooraf.De rente is variabel, momenteel dus laag, u kunt tot het afgesproken limiet onbeperkt opnemen en inlossen

Persoonlijke Lening

U kunt als starter op privé een lening opstarten, waarbij de looptijd en de rente vast staan.

Gekeken wordt naar Inkomen en Zekerheden

Starters Krediet

Voor startende Ondernemers bestaat tot bedragen van ca 50.000 euro een Doorlopend Krediet, mits zekerheden zoals eigen woning of borgstelling worden gesteld

Investerings Krediet

Voor de aankoop van panden en machines waarbij het onderliggende pand of de machine worden

verpand aan de verstrekker als zekerheid

Middellange Lening

Gekoppeld aan een Middellange Investering zoals Panden of Materieel zoals Machines.

De hoogte van de Leensom bedraagt veelal een maximaal percentage van de zogeheten executiewaarde

Hypothecair Krediet

Kortlopende Lening op het onderliggende Privé Pand bij toereikende overwaarde

Factoring

Uw debiteuren worden verkocht aan een extern bedrijf, dat zorgt voor de afhandeling en het geld.

U ontvangt de factuurwaarde minus inhoudingen voor de Factoring maatschappij, die tevens een leverlimiet afgeeft.

Leasen

Indien het aan te schaffen Produkt makkelijk verhandelbaar is , is het Leasen veelal praktisch, te

denken aan Bedrijfsauto’s  en Kantoor apparatuur

Participatie Maatsch

Door Regionale Overheden opgestarte Initiatieven, die gebruik maken van Overheids Subsidies.

Vroege Fase Financiering

Vroege Fase Financiering VFF is een rentedragende lening die sinds 01.07.2014 wordt verstrekt

door de RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan startende en gestarte ondernemers die

een nieuw produkt of concept willen ontwikkelen .

Deze regeling is bedoeld voor haalbaarheidsonderzoeken of het maken van een prototype

  

Borgstelling Krediet

Bij de MKB staat de overheid borg tot maximaal 1’5 miljoen voor bedrijfsfinanciering.

Banken geven eerder een lening als de overheid voor een deel Garant staat.

Sluit u bij de Bank een lening af van 265.000,- dan staat de overheid borg voor 67,5%

Krediet Unie

tot max 250.000 euro

Financiering via een cooperatie zonder winstoogmerk,veelal opgezet door vermogende ondernemers, die als leden van de Unie u ook volgen als Coach.

De rente die u vergoed is 7% waarvan 5% naar de cooperatieleden gaat

Crowd Funding

Hierbij halen ondernemers via Social Media zoals KickStarter direct geld op bij particuliere

investeerders, veelal consumenten die voor een paar tientjes deelnemen, een populaire variant

van aandelen.

Informal Investors

Er zijn in NL ca 2000 vermogende investeerders actief,die veelal investeren in startende bedrijven en na 60 maanden de aandelen verkopen of overnemen

Rente

Hoe meer Zekerheid u dus de Bank kunt bieden, hoe lager de rente, daarom worden Hypotheken al

aangeboden voor 4,0% voor 10 jaar vast, omdat de verstrekker nauwelijks risico loopt en het geld

zelf ook voordelig kan funden.

Doorlopende Kredieten tot 25.000,- zonder zekerheden hebben veelal een rente van 8-12%,

het kan dus voordelig zijn de bank een extra zekerheid zoals borgstellingen van familie .

Onderhandelen

Ga eens op de stoel van de verstrekker zitten, dit levert u direct voordeel op. Praat niet teveel over

uw mooie produkt , maar zet harde cijfers op papier en bouw vooraf maximale zekerheden in voor

uw Bank, daar zijn ze gevoelig voor.

Meer vragen ?

 • Korte Vragen ? bel 06-53986805 of mail service@finpartner.nl
 • Wilt u een premievergelijking of offerte ? mail naar info@finpartner.nl
 • Verdere informatie of ons kosteloos Handboek Financieren ?
 • Samen met u de Zekerheden vastleggen voor de Bank
 • Matchen met Bancaire en Informele Investeerders
 • Samenstellen van Financieringsplan
 • Risico’s en Zekerheden Afdekken
Juridische Zaken

Algemeen

Kantoren zoals de onze zijn dagelijks in de weer met het beheren en aanpassen van Zakelijke Polissen en het toetsen van Produktvoorwaarden, het afhandelen van Claims en het te woord staan van klanten met vragen op divers gebied. Het zakelijk karakter leert dat we veel raakvlakken hebben met Juristen en Accountantskantoren, waarbij we veelvldig de diensten van deze Partners inhuren voor onze relaties.

Onze Zakelijke relaties hebben voor Juridische vragen vaak een eigen Jurist , maar we kunnen u altijd graag van dienst zijn met de volgende zaken

Handig om te weten

 • Verzekeringen zijn ook Overeenkomsten
 • Niet nakomen van Overeenkomsten kunnen we toetsen voor u
 • Bemiddelen in het nakomen van Betalingsverplichtingen
 • Claims afhandelen voor u
 • Mediation en het zakelijk afhandelen van contracten
 • Het afstemmen van uw claims bij rechtsbijstandverzekeraars

Meer vragen ?

Aansprakelijkheid Beroep

Een BAV Beroeps Aansprakelijkheids Verzekering dekt de gevolgen van fouten van vrije Beroepsoefenaren en Ondernemers en vormt steeds vaker een onmisbare aanvulling op de basis aansprakelijkheids polis voor de zaak of de praktijkruimte.

Wie zijn Verzekerd ?

Een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor Beroepsoefenaren zoals Advocaten, Notarissen en Medici, maar wordt ook gebruikt voor Vrije Ondernemers zoals Beroepen met een hoger risico in Transport, Bouw en Management

Wat is verzekerd ?

Het risico van vermogensschade bij derden, ontstaan door gemaakte fouten in uw Beroepsuitoefening, eigen fouten, en tevens fouten van medewerkers of collega’s die onder uw toezicht deze werkzaamheden hebben uitgevoerd.Dit tot een maximum verzekerd bedrag per aanspraak.

Voorbeelden :

Vervoerdersaansprakelijkheid

Opzicht onder handen werken in de Bouw

Te laat reageren op een gestelde termijn bij Kantoorberoepen

Te laag of verkeerd inschatten van Beroepsricio’s

Onjuiste inschatting van de uitgangspunten

Ontbreken of mankementen in dossierstukken

Fouten of Incidenten die niet voorzien waren

Welke biedt dan een BeroepsAansprakelijkheidsVerzekering ( BAV )

Het Verzekeringstechnisch beoordelen van uw Beroepsrisico’s

Rechtsbijstand en vergoeding van kosten van verweer

Het bijstaan en adviseren bij voorkomen van risico’s en claims

Het beschermen van claims en beslagleggingen

Verstrekken van Aansprakelijkheidsverweer en Juridische bijstand

InloopRisico

Risico’s die ontstaan zijn voor het opstarten van de verzekering kunnen na goedkeuring worden meeverzekerd.

Verzekerde Bedragen

Vanaf  € 500.000,- tot max € 2.500.000,- per aanspraak .

En nu ?

Verdere informatie of een premie berekening kunt u hierbij kosteloos aanvragen, tevens ontvangt u dan ons kosteloos Handboekje ‘Verzekeren voor Ondernemers, een jaarlijkse doe het zelf  polis apk’.

Aansprakelijkheid Gezin en Prive

Burgers en Bedrijven zijn uit hoofde van het Burgerlijk Wetboek ( WA ) en door het onderling opmaken van Contracten zoals een Arbeidsovereenkomst ( CA ) aansprakelijk voor nalaten of fouten die letsel en zaakschade kunnen veroorzaken.

Deze verzekering dekt de schade die u of een van uw gezinsleden aan een derde (niet gezinslid) toebrengt en waarvoor u aansprakelijk bent. Dit kan zowel materiele schade zijn als letselschade.

Voorbeelden zijn er genoeg te noemen, uw kind fietst op straat en rijd tegen een geparkeerd staand voertuig aan, tijdens een visite stoot u per ongeluk uw glas rode wijn over de vloerbedekking van uw gastheer, u leent een I Phone van een ander maar gaat hier onhandig mee om waardoor het toestel beschadigd raakt.

Feitelijk kan alles wat u in het leven doet schade toebrengen aan een ander. Naast het feit dat deze verzekering alle schade dekt waarvoor u aansprakelijk bent welke u aan een derde toebrengt, dekt de verzekering ook schade aan gezinsleden onderling. Het Hangmat arrest heeft de dekking verruimd indien u schade ondervindt door een gebrek aan uw woning in dit geval een hangmat die brak en een dwarslaesie veroorzaakte die de betrokken vrouw met succes bij de AVP van haar partner kon claimen omdat die ( mede ) aansprakelijk was voor de ondeugdelijke hangmat.

Een bijkomend voordeel van deze verzekering is dat deze ook verweer voor u voert als u door een tegenpartij onterecht aansprakelijk wordt gesteld. Op deze manier hoeft u niet zelf de discussie aan te gaan.

En nu ?

Verdere informatie of een offertevergelijk kunt u via onze site kosteloos aanvragen, tevens ontvangt u dan het handige Handboekje ‘Verzekeren en Tips voor Ondernemers, een handige doe het zelf toets’.

Rechtsbijstand Zakelijk en Beroep

Jaarlijks wordt 8 % van alle Ondernemers aansprakelijk gesteld voor schade en raakt 26% betrokken bij een juridisch conflict. Naast het hebben van een goede aansprakelijkheidspolis is dus het hebben van een goede huisjurist of externe Rechtsbijstandverzekeraar nog meer van belang. Wat te doen bij reorganisatie of wegvallen van inkomen, of als u betrokken wordt bij een ongeval met zaak of letselschade Van vragen rondom de zaak, uw pand ,woning en gezin tot complexe geschillen, veel mensen hebben juridische vragen.

Waar moet u dan aan denken ?

 • Aansprakelijk gesteld worden door afnemers of patienten
 • Het preventief voorkomen van claims
 • Toetsen van Contracten of Voorwaarden
 • Ontbinden Overeenkomsten
 • Incassodiensten
 • Ingebrekestellingen en Rechtszaken
 • Arbeidsrecht geschillen
 • Burenrecht
 • Consumentenzaken aankopen
 • Fiscaal recht
 • Medisch handelen derden
 • Pand, Koopwoning en Vacantiewoning
 • Ongevallen Verkeer
 • Onrechtmatige daad van derden
 • Zaken en Familierecht, scheiding, erfrecht
 • Vermogensbeheer
 • Eigen Risico polis en Eigen bijdrage bij advocaatkosten
 • Externe kosten en eigen bijdrage derde advocaten

En nu verder ?

 • Korte Vragen over Polis of Claim ? bel 06-53986805 of mail service@finpartner.nl
 • Wilt u een premievergelijking of offerte ? mail naar info@finpartner.nl
 • Verdere informatie of ons kosteloos Handboek Verzekeren ?
Inventaris en Goederen

Jaarlijks heeft 10 % van alle Ondernemers te maken met Diefstal of Brand, dus u krijgt er vroeg of laat mee te maken, zaak is dat u de kosten van tenietgaan of braak wel moet kunnen dragen.

Inventaris en opgeslagen Goederen zijn een bezit dat beschermd moet worden, omdat het plotseling tenietgaan ervan uw zaak veel schade kan berokkenen en schade kan altijd optreden.

Waar moet u dan aan denken ?

 • Tenietgaan van Inventaris of Goederen door van buiten komende oorzaken
 • Inventaris betreft alle roerende zaken die in het bedrijf gebruikt worden
 • Uitgesloten zijn 1. Geld, 2.Dieren, 3. Voertuigen, 4. Gebouwen, 5. Goederen
 • Vervanging op basis van Nieuwwaarde of Dagwaarde
 • Op Dagwaarde indien te repareren of Motorrijtuigen of Opgeslagen Goederen
 • Goederen zijn Handelsgoederen en Bedrijfsgoederen
 • Handelsgoederen zijn geproduceerde Goederen van Halffabrikaat tot Eindprodukt
 • Bedrijfsgoederen zijn produktiegoederen zoals Brandstof
 • Vervanging op basis van Marktwaarde, zijnde inkoop of kostprijs plus gemaakte kosten
 • Basisdekking alleen Basis BOB Brand,Ontplof, Bliksem
 • UGV Uitgebreide dekking tevens Waterschade, Storm ( max WK 7 ) en Diefstal en Braak
 • Waterschade overlopen daken en goten alleen bij UGV
 • Vorstschade idem
 • Glas meeverzekerd
 • Inventaris en Goederen bij tenietgaan pand of inbraak
 • Bedrijfsschade na sluiten of tenietgaan pand door omzetverlies
 • Hoe de waarde te bepalen, taxatie of herbouwmeter

En nu verder ?

 • Korte Vragen over Polis of Claim ? bel 06-53986805 of mail service@finpartner.nl
 • Wilt u een premievergelijking of offerte ? mail naar info@finpartner.nl
 • Verdere informatie of ons kosteloos Handboek Verzekeren ?
Personen Auto

In Nederland ben je verplicht om je auto te verzekeren. Dat staat in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam). Deze wet verplicht ook eigenaren van andere motorrijtuigen (motor en bromfiets) om zich te verzekeren. De verzekering vergoedt de schade die de verzekerde met zijn auto veroorzaakt. Daarnaast kan men ook de  auto zelf (het casco) verzekeren tegen schade.

Een autoverzekering is met name bedoeld om de aansprakelijkheid te dekken,de autoverzekering uit een aantal delen:

De wettelijke aansprakelijkheid

Is verplicht en dekt de financiële gevolgen als de eigenaar aansprakelijk is. Eventuele schade aan eigen eigen voertuig is niet gedekt.

 

WA+beperkt casco.

De schade aan eigen voertuig wordt alleen vergoed als die is veroorzaakt door storm, brand of bliksem. Ook diefstal is in dit geval gedekt.

WA+volledig casco

De meest uitgebreide vorm. Dan is men ook verzekerd voor schade die men zelf veroorzaakt aan de auto. Deze vorm wordt daarom ook wel all risk genoemd.

Hoewel de autoverzekering verplicht is, is er genoeg te kiezen. De premie is bijvoorbeeld afhankelijk van de cataloguswaarde van de auto, de leeftijd en het aantal kilometers dat men rijdt. Ook speelt mee hoeveel schadevrije jaren men heeft.Deze bepalen de korting die verzekerde krijgt. Verzekeraars noemen dat no-claimkorting. Via een bonus-malusstelsel kan men die korting opbouwen en bij personenauto’s kan dat flink oplopen, tot wel tachtig procent.

Naast deze drie dekkingen kunt u de autoverzekering uitbreiden met:

ONGEVALLEN INZITTENDEN

Keert uit 7500,- bij overlijden na ongeval ( rubriek A )

Keert uit 15000,- bij Arbeidsongeschiktheid na ongeval ( Rubriek B )

SCHADEVERZEKERING INZITTENDEN

Keert uit de letselschade van inzittenden ( medische kosten )

Keert uit de zaakschade van inzittenden ( tassen, documenten etc )

NO CLAIM BESCHERMER

hiermee kunt u één schade per jaar claimen die u zelf veroorzaakt heeft, zonder dat u terugvalt in korting op basis van schadevrij rijden.

VERHAALSSERVICE

Deze service helpt u schade aan uw motorrijtuig te verhalen, inclusief de daarbij opgelopen waardevermindering.

Waar moet u aan denken ?

 

De verzekeringsplicht geldt ook als je auto, motor of bromfiets in de stalling of garage staat. Zonder verzekering is men strafbaar!

 • Houd er rekening mee dat veel verzekeraars bij beperkte en volledig cascoverzekeringen een eigen risico hanteren.
 • Verzekeraars moeten voor ieder motorrijtuig dat zij verzekeren een bijdrage betalen aan hetWaarborgfonds Motorverkeer. Voor een auto of een motor is dat bedrag sinds 1 januari 2014 op 7 euro vastgesteld en voor een brommer op 1,10 euro.

Dankzij het Waarborgfonds Motorverkeer kunnen ook schades die zijn aangericht door onverzekerde of onbekend gebleven voertuigen worden vergoed.

 • Soms kan het handig zijn om een (kleine) schade zelf te betalen. Bijvoorbeeld als je meer premie moet gaan betalen doordat je no-claimkorting daalt.
 • Vergelijk de autoverzekeringen niet alleen als je een auto koopt, maar ook als je ‘m een paar jaar hebt. Misschien kun je de cascodekking beter laten vervallen? Of wie weet ben je ergens anders veel goedkoper uit?

Meer weten over autoverzekeringen?

 • Korte Vragen over Polis of Claim ? bel 06-53986805 of mail service@finpartner.nl
 • Wilt u een premievergelijking of offerte ? mail naar info@finpartner.nl
 • Verdere informatie of ons kosteloos Handboek Verzekeren ?
Vrachtwagen en Transport Verzekering

Als Ondernemer met een Vrachtwagen of combinatie Trekker-Oplegger dient u de volgende zaken te verzekeren tegen risico :

 1. De Trekker tegen WA risico
 2. De Trekker tegen Mini Casco, oftewel WA Plus
 3. De Trekker eigen wagen Casco All Risk
 4. De Aanhanger –Oplegger tegen WA en Casco
 5. Het Werkrisico tegen WA , schade door verplaatste lading en schade door laadklep
 6. Laad en Losmateriaal defectschade
 7. Eigendommen van de Chauffeur beschadigd of vermist
 8. Ongevallen Inzittenden vast bedrag bij overlijden en invaliditeit
 9. Schade aan Inzittenden Letsel en Zaken door Ongeval
 10. Rechtsbijstand bij uitval wagen of claims
 11. Hulp bij uitval in Buitenland en Binnenland
 12. Vervangend Vervoer
 13. Averij Grosse bij vervoer over water
 14. Gevaarlijke Stoffen vervoer
 15. Eigen Risico bij Schade
 16. Verzekerde waarde, Dagwaarde of de Boekwaarde,BTW en incl Accessoires
 17. Sister Car Clausule, is schade op eigen terrein meeverzekerd
 18. Premie vast of opbouw SV jaren
 19. Alarmsystemen
 20. Vervoerders aansprakelijkheid
 21. Bedrijfsschade
 22. Risico van omzet wegvallen door Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

 

 1. Trekker WA dekking

De WA-verzekering motorrijtuigen is wettelijk verplicht. Voldoet u niet aan deze verplichting, dan bent u strafbaar. U bent met de WA-verzekering verzekerd, als u schade bij anderen veroorzaakt met uw motorvoertuig en daarvoor aansprakelijk bent. Ook schade veroorzaakt door zaken die van de wagen afvallen is meeverzekerd.

Dat geldt voor zowel materiële schade als letselschade die veroorzaakt is aan anderen dan uzelf. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. Met deze verzekering beschermt u zich tegen financiële problemen die hiervan het gevolg kunnen zijn

De auto zelf is niet verzekerd, dat dekt namelijk de Casco, schade aan anderen wel, schade veroorzaakt door anderen is niet gedekt op WA ( wel op Casco )

Als u geen schuld heeft krijgt u uw geld als de tegenpartij betaald heeft

Of sluit een extra verhaalsdekking tegen geringe meerpremie

 

 1. Trekker Mini Casco of WA Bep Casco

Wilt u naast WA uw eigen Trekker alleen beperkt meeverzekeren dan is Mini Casco zinvol. Deze dekt schade die veroorzaakt is door gebeurtenissen zoals brand, diefstal, joyriding, verduistering, braak, ruitbreuk, storm, directe botsing met wild en loslopende dieren, en kwaadwillige beschadiging. Ook als gevolg van slijtage, reparatie of materiaalfouten zoals kortsluiting, hagel of schade door openwaaien van de deuren . Accessoires en extra uitrusting zijn vaak premievrij meeverzekerd.

 1. Casco

De Cascodekking dekt alles wat bij WA en WA bep casco dekking staat, maar ook schade door botsing, omslaan, van de weg en/of te water geraken, al dan niet veroorzaakt door een eigen gebrek van de auto en elk ander plotseling van buiten komend onheil. Daarnaast is hulpverlening bij pech in het buitenland gedekt en krijgt u een gedeeltelijke vergoeding voor vervangend vervoer. Als iemand schade aan uw motorvoertuig veroorzaakt, dan bent u ook verzekerd. Zo krijgt u snel en gemakkelijk uw schade vergoed. U kunt aanhangwagens meeverzekeren.

Schade als gevolg van reparatie, materiaalfouten, slijtage of technische gebreken wordt eveneens vergoedt, gemaakte kosten om sleutels die verloren of in auto laten liggen, en schade door anderen veroorzaakt aan auto wordt direct vergoed

 1. De Aanhanger of Oplegger meeverzekeren.

Deze is niet standaard meeverzekerd, wat bij een gewone auto verzekering wel

het geval is, u dient dit dus te laten aantekenen op uw Trekker Polis.

Raadzaam is om dit kentekenloos te laten opnemen, en dat het Treinbedrag, dus de totale waarde van de Trekker en de Aanhanger samen de verzekerde som is.

Is de aanhanger uw eigendom dan kan deze uiteraard zowel WA als Casco worden meeverzekerd met een losse Contaner-Trailer of Werkmaterieel Polis is de aanhanger niet uw eigendom dus leen of huur dan is deze alleen WA meeverzekerd en dient u met de eigenaar van de Trekker duidelijke afspraken te maken of het zelf te regelen middels een aanvullende Werkmaterieel Polis of Container-Trailer polis waarbij het eigen risico veelal 1000 euro is in plaats van 500

 

 1. WerkRisico

Schade tijdens het laden en lossen door de Laadklep, of schade veroorzaakt door het takelen van goederen dient u apart mee te verzekeren met deze Module, omdat deze standaard uitgesloten zijn.

 

 1. Laad en Losmateriaal

Indien door defect van de Laad en Losmaterialen zoals de kraan of heftruck schade ontstaat wordt deze vergoed indien deze module wordt meeverzekerd.

 

 1. Eigendommen Chauffeur

Bij een SVI schadeverzekering inzittenden wordt schade aan spullen vergoed van passagiers en bestuurder zelf, maar alleen door een ongeval, dus niet bij diefstal, dit kan tegen een toeslag worden meeverzekerd, na inbraak of diefstal, zowel telecomapparatuur als overige kostbare apparatuur is dan meeverzekerd.

 

 1. Ongevallen Inzittenden

Na een ongeval kan het zijn dat inzittenden , dus zowel bestuurder als passagier, invalide worden of overlijden. Na een dergelijke gebeurtenis kunnen er hoge kosten komen wat kan worden ondervangen met een eenmalige uitkering. Afhankelijk per aanbieder ligt het bedrag bij overlijden veelal op 10.000,- en bij invaliditeit op 25.000,-  Verzekerd zijn ongevallen tijdens tanken, bij noodreparaties, hulp verlenen bij pech, maar ook het binnenkrijgen van stoffen en blijvende nekklachten na een botsing.

 1. Schade Inzittenden

Na een ongeval, maar ook tijdens tanken, noodreparaties, pechhulp kan het gebeuren dat eigendommen van Passagiers defect raken of dat passagiers letsel oplopen, dit is met deze module meeverzekerd, dus niet alleen als men invalide wordt of overlijdt,maar met name bij beschadigingen en letsel

 1. Rechtsbijstand en verhaal

Deze service helpt u schade aan uw motorrijtuig te verhalen, inclusief de daarbij opgelopen waardevermindering. Bij een WA Mini Casco ontvangt u bij schuld van de tegenpartij pas geld indien dit verhaald is door de Verzekeraar, dus dat kan betekenen dat u een financieel risico dient af te dekken , en hiertoe kan een jurist u beter ondersteunen dan uw buurman. Ook kan Rechtsbijstand worden ingeroepen bij conflicten met andere partijen zoals opdrachtgevers, overheden, afnemers en particuliere zaken na een ongeval of incident

 

 1. Hulp bij pech

Indien de bestuurder of bijrijder of familielid een ongeval krijgt of overlijdt, de wagen niet meer functioneert onderweg , zomaar enkele voorbeelden van gebeurtenissen waarbij u of uw nabestaanden beroep kunnen doen op de Rechtsbijstand of Hulpdienst. De meeste Verzekeraars hebben een eigen hulpdienst waar u kosteloos gebruik van kunt maken en recht heeft op kosteloos vervangend vervoer.

 

 1. Vervangend Vervoer bij Uitval

Is meestal niet standaard meegeregeld, na uitval is bij WA Casco veelal het wegslepen en de tijdelijke opslag van de combinatie verzekerd, u dient per Verzekeraar goed te toetsen en te regelen of er sprake is van vervangend vervoer.

 

 1. Averij Grosse

Aan boord van een vaartuig zoals veerpont of boot naar Engeland loopt u een risico van averij aan deze boot, die apart meeverzekerd dient te worden, het zal niet de eerste maal zijn dat door een defecte boot de lading te laat arriveert met alle schade van dien, ook kan het voertuig tenietgaan door storm op zee of andere gebeurtenissen.

 1. Gevaarlijke Stoffen vervoer

Is veelal uitgesloten en kan apart aangetekend worden op de Polis of separaat verzekerd worden, veelal maximale schade 10 miljoen tegen een jaarpremie van ca 100 euro per jaar.

 

 1. ER Eigen Risico

Bij de WA casco- en de Cascodekking is het eigen risico ca 500 euro per gebeurtenis, om te voorkomen dat premies te hoog gaan worden.

 

 1. Verzekerd bedrag Boekwaarde of Dagwaarde

U dient goed te toetsen of de premie is gebaseerd op de juiste waarde, neem niet alleen de aanschafwaarde, maar let ook op het BTW bedrag of BPM , zijn de accessoires en laadkranen apart meeverzekerd en wordt er vergoed op basis van Dagwaarde, wat standaard is, of op basis van de zogeheten Boekwaarde, de waarde waarvoor de Trekker is opgenomen in uw Jaarstukken.

Is ook de waarde van de aanhanger meeverzekerd ( Treinbedrag )

Na schade kan de Verzekeraar deze gegevens namelijk opvragen, en ook is het raadzaam tussentijds de Polis aan te passen indien dit premievoordeel oplevert, te hoog verzekeren is pech voor u, te laag verzekeren ook, zo werkt dat bij Verzekeraars, de infomatieplicht ligt namelijk contractueel bij de verzekerde

 

 1. Sister Car Clausule

Als gebruiker van de openbare weg bent u verzekerd, maar niet als u op eigen terrein bent, of terrein van uw opdrachtgever, daar is de WA dekking niet van toepassing. De Sister Car clausule geeft dekking voor aanrijdingen en schade op het eigen terrein door andere wagens van uw park of collega rijders.

 

 1. Vaste Premie No Claim

Jonge rijders kunnen beter kiezen voor een vaste premie, als ze op hun 25e op de wagen stappen hebben ze maximaal 8 SV jaren en dan is deze vaste premie een mooi startarief. Heeft u echter veel SV jaren opgebouwd dan kan het raadzaam zijn te kiezen voor een premie die afhankelijk is van de SV jaren opbouw, vanaf trede 10 is de korting 50% vanaf trede 18 maximaal 85%

 1. Alarmsystemen

Per aanbieder kunnen aanvullende alarmsystemen gesteld worden.

Klasse B1
Automatisch ingeschakelde 5 minuten sabotagebestendige blokkering op de motor en startmotor.

Klasse B2
Klasse B1 plus volledig alarm (omtrek, sirene en kanteldetectie).

Klasse B3
Automatisch ingeschakelde 15 minuten sabotagebestendige blokkering op de motor, startmotor en volledig alarm (omtrek, sirene en kanteldetectie).

Klasse B4
Klasse B1 plus stand-alone voertuig volgsysteem.

Klasse B5
Klasse B2 / B3 gekoppeld aan voertuig volgsysteem.

 1. Vervoerdersaansprakelijkheid

Los van de Trekker en Aanhanger dient u uw risico als Ondernemer in de Transport goed in te schatten en te verzekeren. Zaken die op uw bedrijf spelen kunnen een risico opleveren waardoor Letselschade en Zaakschade aan anderen kan ontstaan, welke veroorzaakt zijn door iets anders dan de Trekker. Zo kan er op uw terrein iets gebeuren of bij uw klant wat verzekerd dient te worden.

 1. Bedrijfsschade

Door het tenietgaan van de Vrachtwagen of Brand van uw loods kan het gebeuren dat u grote schade heeft, met name door het niet meer kunnen maken van kilometers waardoor u inkomsten mist. Dit risico kunt u verzekeren met een Bedrijfsschade polis, u kiest een vooraf vast bedrag, veelal de Jaaromzet

 1. Risico van omzet wegvallen door Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

Als de motor van het bedrijf uitvalt door een ongeval of ziekte staat de Vrachtwagen stil en valt direct de omzet weg terwijl de vaste kosten doorlopen. Dit kunt u vrij eenvoudig ondervangen door een Arbeidsongeschiktheidspolis op te starten. Een misverstand is dat deze Polissen duur moeten zijn, omdat ze vaak te luxe opgetuigd zijn, wat moet een chauffeur van 30 met een Polis die uitkeert tot zijn 60e levensjaar bijvoorbeeld, terwijl 10 jaar ook al voldoende kan zijn. Ook zijn de verschillen tussen aanbieders enorm, ons kantoor is gespecialiseerd in deze Polissen en we hebben een praktisch Handboek wat u kosteloos kunt opvragen.

Meer weten over Transport verzekeringen?

 • Korte Vragen over Polis of Claim ? bel 06-53986805 of mail service@finpartner.nl
 • Wilt u een premievergelijking of offerte ? mail naar info@finpartner.nl
 • Verdere informatie of ons kosteloos Handboek Verzekeren ?
Ziektekosten en Zorg Polis

Wat is een Zorgpolis

Vroeger hadden we Ziekenfonds en Particuliere verzekeringen, die tijd is per 01.2006 voorbij, tegenwoordig is iedere Burger , werkgever en werknemer, gelijk verplicht verzekerd voor Medische kosten via eenzelfde Zorgverzekering, die jaarlijks aan te passen is. Uw kinderen zijn tot het 18e levensjaar kosteloos meeverzekerd en kunnen daarna zelf de Zorgverzekering opstarten.

De Verzekering bestaat uit een Basisverzekering, door de overheid en verzekeraars samengesteld, en 2 aanvullende pakketten ( tandarts en extra zorg ) die u zelf kunt samenstellen.

Vooral deze extra pakketten kunt u afstemmen op uw eigen zorgbehoefte, waarbij de een kiest voor meer tandartsvergoeding en een ander weer voor een zo laag mogelijk eigen risico. Heeft u geen tijd of overzicht om een keuze te maken, laat het ons dan even uitzoeken voor u .

Welke Soorten Polissen

Verzekeraars sluiten steeds meer landelijke contracten met zorgverleners zoals Ziekenhuizen en Gezondheidscentra. Zo werken Autoverzekeraars ook steeds meer met partijen als Carglass en SchadeGarant waarmee ze het liefst scherpe afspraken maken. Dit heet Natura Polis.

Heeft u toch een voorkeur voor uw eigen specialist , wat begrijpelijk is , het gaat uiteindelijk om uw gezondheid, maar heeft deze geen contract met de verzekeraar, dan kunt u beter een zogeheten Vrije Keuze Polis nemen, uw specialist kan u hierbij adviseren.

De Basisverzekering biedt een door de overheid vastgestelde dekking. Veel informatie kunt u vinden op de website van het Ministerie www.rijksoverheid.nl

De belangrijkste onderdelen waarvoor u vergoeding ontvangt via de basisverzekering, zijn:

 • Ziekenhuisverblijf en verpleging
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Verloskunde en kraamzorg
 • Huisarts en specialist
 • Geneesmiddelen
 • Ziekenvervoer
 • Tandartskosten voor verzekerden tot 18 jaar

Omdat de Zorgkosten met de vergrijzing toenemen worden steeds meer vergoedingen uit het basispakket gehaald, u dient deze kosten dus zelf bij te verzekeren via de aanvullende pakketten.

 

Waar op letten

 • Is uw eigen Risico goed ingeregeld
 • Biedt uw Verzekeraar Pakketkorting voor meerdere produkten
 • Heeft u een Collectieve Regeling, scheelt ca 10%

 

Meer vragen ?

 • Korte Vragen over Polis of Claim ? bel 06-53986805 of mail service@finpartner.nl
 • Wilt u een premievergelijking of offerte ? mail naar info@finpartner.nl
 • Verdere informatie of ons kosteloos Handboek Verzekeren ?
Ziekengeld en Arbodienst

Algemeen

Ziekengeld ontvangt men bij korte uitval door ziekte, als werknemer maximaal 2 jaar via de zaak , als zelfstandig ondernemer indien men dit heeft verzekerd via een Arbeidsongeschiktheidspolis of een Broodfondsregeling. Na deze 2 jaar vervalt de Ziekengelduitkering.

Los van een maandelijkse uitkering is er veelal ook behoefte aan het voorkomen van ziek worden, de preventie kan worden opgelost door zich aan te sluiten bij een Zelfstandige Arbodienst, wat gewoon los kan worden opgestart bij partijen als Arbo-Ned. Deze diensten bieden professionele support en kennen de wegen en netwerken die een zieke kan benutten.

Voor uw Personeel kunt u zelf een Ziekengeldpolis, dit heet Verzuimverzekering opstarten, veelal met een wachttijd vanaf 14 dagen, waarbij de keuze is om de kosten van 2 jaar uitkering af te dekken, na deze 2 jaar vervalt de uitkering

Handig om te weten

 • Voor uw personeel zijn de kosten ca 3-5% van de Loonsom op jaarbasis
 • De losse Arbodienst kost ca 100 euro Jaarlijks
 • Voor zelf kunt u een losse AOV opstarten met een korte looptijd vanwege de kosten
 • Tevens in combinatie met een wat betaalbare ongevallenpolis

 

Let op

 • Broodfondsen zijn niet zonder risico
 • Boven de leeftijd van 55 jaar is een regeling lastig te starten
 • Jaarlijks aanpassen in september kan winst opleveren

 

Meer vragen ?

 • Korte Vragen over Polis of Claim ? bel 06-53986805 of mail service@finpartner.nl
 • Wilt u een premievergelijking of offerte ? mail naar info@finpartner.nl
 • Verdere informatie of ons kosteloos Handboek Verzekeren ?
Hypotheken en Krediet

Algemeen

Geld lenen voor Consumptie of aankoop van een eigen woning heet Particulier Krediet, en is voor de aanwending van een eigen woning nog steeds Fiscaal aftrekbaar interessant. Tot 2001 was Consumptief Krediet eveneens Fiscaal aftrekbaar en werd volop aangewend voor de aankoop van Aandelen en Consumptiegoederen, dit is echter komen te vervallen.

Naast de Fiscale aftrek van de kosten is tevens de rente van Hypothecair Krediet onder voorwaarden aftrekbaar, waarbij de spelregels zijn dat de aflossing Annuitair of Lineair dient te zijn, waarmee in 1 klap alle Spaar en Beleggingspolissen overbodig zijn geworden, en er een tijdperk is afgesloten.

Los van de leensom dienen tevens de risico’s van Overlijden en Ziekte te worden afgedekt, het voordeel voor de verstrekker is dat weinig restrisico wordt gelopen bij niet voldoen van de rente of aflossing, en dit wordt dan beloond middels een historisch lage Hypotheekrente van dit moment.

Handig om te weten

 • Rente is maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar
 • Jaarlijks tussentijds aflossen 10% kan handig zijn bij hogere rentes
 • Bij waardestijgingen kan de rente tussentijds lager worden
 • De Losse ORV polis kan per 5 jaar worden aangepast
 • In USA wordt 75% geleend via Ondernemers, in NL bij Banken

 

Meer vragen ?

 • Korte Vragen over Polis of Claim ? bel 06-53986805 of mail service@finpartner.nl
 • Wilt u een premievergelijking of offerte ? mail naar info@finpartner.nl
 • Verdere informatie of ons kosteloos Handboek Verzekeren ?
Pensioen

Algemeen

Er zijn 3 peilers waarbinnen uw Pensioen geregeld is

 • Staatspensioen AOW
 • Pensioenopbouw als Werknemer
 • Pensioenopbouw in Eigen Beheer

AOW

De Algemene Ouderdoms Wet is een Volksverzekering voor iedere ingezetene, die voorziet in een basisuitkering vanaf het 65-67e  jaar. De opbouw vindt plaats vanaf het 15e levensjaar tot het 65e levensjaar (50 jaar x 2% per jaar), indien men woonachtig is in Nederland. Of men tijdens deze periode werkzaam is staat dus los van de opbouw.

Het jaarlijkse bedrag van ca € 25 mrd dat nu aan 2,7 mln AOW gerechtigden wordt uitgekeerd, wordt geincasseerd via het omslagstelsel bij de Inkomstenbelasting, dus er worden geen reserves opgebouwd voor de toekomst.

Werknemer

Om de AOW aan te vullen worden er veelvuldig collectieve pensioenregelingen getroffen.

De werkgever doet meestal (niet wettelijk verplicht) een collectieve pensioentoezegging aan de medewerkers waar hij ook een eigen bijdrage aan levert. Het  werknemersdeel wordt van uw bruto salaris ingehouden, hierover hoeft dus geen loonbelasting te worden betaald.

De Pensioenopbouw wordt verplicht buiten het bedrijf bij een Pensioenbeheerder ondergebracht waar het jaarlijks groeit met een vast bepaalde rekenrente van ca 3%.

De overwinst die de beheerder behaald middels beleggingen van het Pensioenvermogen komen veelal ten goede aan de Fondseigenaren. De tekorten mogen de deelnemers aanvullen middels verhoogde bijdragen en kortingen op de uitkeringen.

Gezien de lagere marktrentes en beleggingen komen steeds meer Fondsen onder hun dekkingsgraad, waardoor premies en uitkeringen worden aangepast

In Eigen Beheer

Indien u uit privemiddelen een Pensioenvoorziening wilt opbouwen voor na uw 65e ( alleen stortingen voor 1 januari 2006 gedaan kunnen nog eerder worden opgenomen ) is een eigen voorziening in de lijfrente sfeer een goede aanvulling :

 • De inleg rendeert veelal tegen hogere rendementen.
 • Inleg is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar, de uitkering wordt tegen lager tarief belast

Per 1 januari 2006 is de wet VPL ingegaan, die de mogelijkheden van Lijfrentepolissen heeft beperkt. Hetgeen u tot die datum heeft gespaard in bestaande polissen kunt u aanwenden voor een tijdelijk vroegpensioen, een zogeheten TOP ( Tijdelijk Overbruggings Pensioen). Bijvoorbeeld een uitkering tussen uw 60e en 65e.

Indien u na 1 januari 2006 een Lijfrentepolis opstart, kunt u deze aanwenden voor een Levenslang Oudedags Pensioen. U kunt de Polis bijvoorbeeld vanaf uw 60e laten uitkeren, de uitkeringen dienen hierbij echter wel levenslang te zijn in plaats van in bijvoorbeeld 5 jaar.

De betaalde premies zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar in Box 1, waarbij een zogeheten jaarruimte vastgesteld dient te worden.

Meer vragen ?

Wilt u een premievergelijking of offerte ? mail naar info@finpartner.nl

Preventie en Beveiliging

Eisen Verzekeraars

Een verzekeraar kan extra beveiligingsmaatregelen eisen alvorens een inboedel of de bedrijfsinventaris / goederen te willen verzekeren. Daarnaast kunnen verzekeraars een u een lagere premie berekenen indien er extra beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

Voor een verzekerde waarde tot € 10.000,- gelden bouwkundige maatregelen om inbraak te voorkomen: hang- en sluitwerk met een inbraak werende eigenschappen van 3 minuten volgens BRL3104 of klasse 2 NEN5096.

Voor een verzekerde waarde tot € 75.000,- zal er ook een elektronische beveiliging en meeneem-beperkende maatregelen voor diefstalgevoelige zaken aanwezig moeten zijn.

Overigens gaat dit altijd in overleg met de verzekeraar; het kan voorkomen dat er een elektrische alarminstallatie met doormelding wordt geëist volgens VKRI en in overleg een standaard alarm met solide ware sloten SKG** wordt goedgekeurd en genoteerd op de Polis.

Avéro eist bij de aanleg van elektrische installaties bijvoorbeeld NEN 1010 bij nieuwe panden en NEN 3140 bij bestaande panden bij. Deze afspraken bevatten de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning- en utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen en deze moeten regelmatig aantoonbaar worden gecontroleerd.

Delta Lloyd meldt bijvoorbeeld in de aangehechte clausule van de Inventaris/ Goederenverzekering: ”voor de beveiliging van de binnendeur is minimaal VRKI/BORGklasse1 is vereist.” Wat houdt dit nou eigenlijk in?

BORG beveiliging:

Adequate beveiligingsmaatregelen zijn omschreven in de Nationale

Beoordelingsrichtlijn BORG beveiligingsbedrijf en in de regeling technische

beveiliging BORG. U kan de adequate beveiliging uitsluitend bewijzen door

overlegging van een geldig, in die regelingen omschreven BORG beveiligingscertificaat.

Vaak stelt de verzekeraar u verplicht om een onderhoudscontract af te sluiten met een Borg gecertificeerd Technische beveiligingsbedrijf.

Indien er VKRI eisen worden gesteld waar uw bedrijfsgebouw bijvoorbeeld technisch niet aan kan voldoen, is er altijd mogelijk om een alternatief advies van een Erkend Installateur VKRI voor te leggen aan de Verzekeraar. ASR en REAAL zijn partijen waar veelal in goed overleg naar een oplossing wordt gezocht die zowel u als de verzekeraar acceptabel is. De afspraken worden als aparte clausules op het Polisblad aangetekend.

 

 

Inbraak en Preventie

De inbraakgevoeligheid van uw bedrijf wordt bepaald door de aanwezigheid van de soort attractieve goederen en inventaris, de (verzekerde) waarde ervan en onder welke omstandigheden de goederen aanwezig zijn (eigen gebruik, winkel / showroom of in een magazijn). Hebt u een voorraad computers staan voor verkoop of reparatie, kunt u zich voorstellen dat dit zeer diefstalgevoelig is. Een verzekeraar zal dan altijd aanvullende eisen stellen in de vorm van een combinatie van beveiligingsmaatregelen het meest geschikt is voor het bedrijfspand.

De VRKI is een instrument om het risico op diefstal (eventueel met braak) te bepalen, met daaraan gekoppeld gestandaardiseerde maatregelen voor het verminderen van het risico. Het Verbond van Verzekeraars heeft dit samen met de brancheverenigingen ontwikkeld. Uw totaal (verzekerde) waarde van de inventaris en/of goederen bepaalt de risicoklasse. In een schema, de beveiligingsmatrix, wordt aangegeven welke beveiligingsmaatregelen er bij welke risicoklasse behoren

Het gebruik van de VRKI kan leiden tot afgifte van certificaten voor beveiligingsmaatregelen. Als beveiligingsmaatregelen volgens de VRKI zijn uitgevoerd, kan een beveiligingsbedrijf een kwaliteitsdocument verstrekken. Hiermee kunt u aantonen dat er geschikte beveiliging is aangebracht.

Meer informatie en de VKRI kaart zijn te vinden op:

http://www.hetccv.nl/dossiers/Risicoklassenindeling/index

http://www.veiligondernemenbeginthier.nl/fileadmin/w/veiligondernemenbeginthier_nl/docs_en_fotos/doc/inbraak/vrki-kaart_februari-2015_1.pdf

 

 

Meer vragen ?

Wilt u een premievergelijking of offerte ? mail naar info@finpartner.nl